Nyssen läntinen linjastosuunnittelu 2024–2025 – palautteiden ja matkustajamäärän kehityksen kautta kohti päätöksentekoa

torstai 2. helmikuu 2023 klo 10.01

Nyssen läntinen linjastosuunnitelma vuosille 2024–2025 on etenemässä päätöksentekovaiheeseen.  

Kahdesta linjastoluonnoksesta ja lopullisesta linjastosuunnitelmasta saatiin runsaasti palautetta.  Kaikki palautteet on luettu huolellisesti, ja jokaisen palautteen pohjalta tehtiin arvio muutoksen vaikutuksesta isoon linjastokokonaisuuteen. Verkossa oleviin suunnitelmiin ja luonnoksiin on käynyt tutustumassa lähes 20000 henkilöä.  

Joukkoliikenteen suunnittelussa otetaan asiakaspalautteen lisäksi huomioon myös nykyiset matkustajamäärät sekä maankäytön kehittymistä ja seudun kasvua ja joukkoliikenteen suunnittelua pidemmällä aikavälillä ohjaavat suunnitteluperiaatteet ja linjaukset, esimerkiksi alueellinen palvelutasomäärittely. 

Eri alueilla on syntynyt paljon keskustelua linjastosuunnittelusta ja sen mukanaan tuomista muutoksista. Jollain alueella vuoroja tulee lisää ja pitkään toivottu yhteys omaan aluekeskukseen tai työpaikka-alueelle toteutuu. Toisaalla tuleva linjasto voi tarkoittaa, että matkaan sisältyy vaihto bussista ratikkaan. Jollain alueella kävelymatka parhaimman palvelutarjonnan pysäkille saattaa kasvaa, mutta lähipysäkiltä voi kulkea harvemmalla vuorotarjonnalla linja alueellisiin palveluihin.  

Näin läntistä linjastoehdotusta kommentoitiin 

Palautetta saatiin erityisesti raitiotien vaikutusalueella olevien alueiden - Reuharinniemi, Niemi, Ryydynpohja ja Lintulampi - joukkoliikenteen palvelutasosta ja linjareiteistä. Merkittävällä osalla alueista tullaan jatkossa tukeutumaan busseissa tapahtuvaan liityntäliikenteeseen. Lisäksi linjastossa varmistetaan asiointiyhteys Lielahden kaupallisiin palveluihin.

 • Lentävänniemen ja Reuharinniemen asiointiyhteyden takaamisesta Lielahden palveluihin saatiin erityistä kiitosta. Tosin osa asiakkaista toivoi, että linja liikennöisi Lielahdenkadun sijaan Vähäniemenkadulla, jolloin voitaisiin tarjota osalle Niemen alueesta hieman lyhyempi matka pysäkille. Linjastosuunnitelmaan näytetty ratkaisu on kuitenkin mahdollistanut myös Niemenrannan alueelle yhteyden Lielahden palveluihin. Lisäksi osa palautteenantajista toivoi, että linjan päätepysäkki olisi Lielahden sijaan Hiedanrannassa. Linjaa 22 ei ole suunniteltu raitiotien liityntäliikenteeksi vaan ennen kaikkea asiointilinjaksi, jolla on suppeammat liikennöintiajat kuin raitiotiellä ja vuorotarjonta on erilainen raitiotiehen nähden. 
 • Palautetta tuli myös Ryydynpohjan alueelta, jossa kiitettiin reittimuutosta ja joukkoliikennepalvelun järjestämisestä Lintulamminkadulle ja Ryydynkadulle. 
 • Palautetta saatiin myös linjan 38 lakkauttamisesta ja korvaamisesta ratikalla. Ratikkalinjojen päiden vaihtamisella saadaan mahdollistettua laajalta alueelta yhteys Taysille. Matka-aika nykyisestä linjasta 38 hieman kasvaa, mutta ratikalla on huomattavasti laajemmat liikennöintiajat ja tiheämpi vuorotarjonta kuin nykyisellä linjalla 38. 

Länsi-Tampereella Tesoman puolella palautetta saatiin etenkin muuttuneista runkolinjaratkaisuista. Tesoman alueella ollaan tekemässä runkolinjalle 7 muutosta, jolla saadaan hyvätasoinen joukkoliikennepalvelu Villilän ja Raholan alueelle yhdellä linjalla. Samalla saadaan rakennettua yhä laajemmalta alueelta yhteys omaan aluekeskukseen Tesomalle. Linjastossa kehitetään myös Tesoman ja Lielahden välistä yhteyttä. 

 • Palautetta saatiin esitetystä ratkaisusta nykyisen Kalkun päätepysäkin alueella. Linjastosuunnitelmassa alueelle on osoitettu linja 71, joka vastaa palvelutasomääritelmältään alueelle hyväksyttyä joukkoliikennepalvelua. Linjan liikennöinnillä taataan myös Tesoman ja Nokian välinen yhteys sekä Nokian että Tesoman koulupolun mukaiset yhteydet. Linjastosuunnitelmaan saatiin vielä kriittisiä kannanottoja siihen, että linjalle 71 suunniteltu palvelu ei vastaa nykyistä linjaa 7. 
 • Villilän ja Raholan alueella tulevaan ratkaisuun oltiin tyytyväisiä. 
 • Hyvää palautetta saatiin myös Ikurista ja Myllypurosta vaihdottoman yhteyden kehittämisestä Keskustorille. 
 • Pitkäniemeen toivottaisiin jatkossakin vaihdotonta yhteyttä Tampereen keskustaan, eikä esim. Tesomalle, Lielahteen tai Pirkkalaan. 
 • Toiveita ja palautteita saatiin myös vaihdottomista yhteyksistä Hatanpään suunnalle tai Taysille. 
 • Lisäksi toiveita ja palautteita saatiin myös Ranta-Kaarilasta, Tohlopista ja Lamminpäältä linjojen vuorotarjonnasta ja linjojen lähtöajoista. 

Ylöjärvellä palautteet koskivat pääsääntöisesti Kurun muutoksia ja linjan 80 reititystä. 

 • Osa palautteenantajista koki, että Haavistolla liikennöintiratkaisu uudella linjalla ei tue matkustusta Tampereen keskustan suuntaan, kun linja liikennöi Vuorentaustan ja Lielahden kautta. 
 • Nykyisellään Ylöjärven kolmelta haaralta eniten joukkoliikennematkoja tehtävältä Metsäkylän alueelta oltiin tyytyväisiä tulevasta linjasta Tampereelle.
 • Osa palautteenantajista koki, että Asuntilaan osoitettu joka toiseen ratikkaan suunniteltu liityntäliikenne heikentää merkittävästi alueen joukkoliikennepalvelua. Liityntäliikenteellä tarkoitetaan, että aikataulut suunnitellaan ratikan kanssa yhteen, ja vuoroja Asuntilan suuntaan kulkee 15 minuutin välein päivittäin, ratikan liikennöidessä 7,5 minuutin välein.
 • Kurun palautteet koskivat etenkin Ylöjärven kaupungin palveluliikenteellä toteutettavaa palvelua ja sitä, ettei Kurussa pitäisi joukkoliikennepalvelua heikentää. Linjastosuunnittelussa tavoitteena on, että Kuruun jäisi arkisin muutama vuoro vaihdottomasti Ylöjärvelle saakka, mutta muuten liikennöinti toteutettaisiin Ylöjärven palveluliikenteellä Kurun ja Kyrönlahden välillä. Kyrönlahdelta olisi järjestetty vaihtoyhteys linjaan 85. Ratkaisulla saataisiin kehitettyä Mutalan ja Kyrönlahden joukkoliikennepalvelua ja laajennettua liikennöintiaikoja. 
 • Lisäksi palautteissa kiitettiin linjaa 84, joka loisi yhteyden Ylöjärven keskustan alueelta Elovainiolle ja Soppeenmäen teollisuusalueelle.Yhteys Lakialan portille toteutetaan Nyssellä jatkossakin aamulla ja iltapäivällä muutamalla vuorolla.  

Nyssen läntinen linjastosuunnitelma vuosille 2024–2025 viedään Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan päätöksentekoon 15.2. Lautakunnalle raportoidaan päätöksenteon yhteydessä saadut palautteet kootusti. Nyssen läntinen linjasto otetaan vaiheittain käyttöön vuosien 2024 ja 2025 aikana.  

Muille Nysse-alueille tulevat mahdolliset muutokset suunnitellaan yhdessä asukkaiden ja joukkoliikenteen käyttäjien kanssa lähempänä linjaston käyttöönottoa. Verkossa nähtävä suunnitelma ei ota kantaa esimerkiksi kokonaisuutena Koivistonkylän tai Veisun joukkoliikennepalveluun. Haluamme suunnitella lähempänä linjaston käyttöönottoa linjastokokonaisuuden muilla alueilla.  

Lisätietoja läntisen linjaston suunnittelusta ›