Lännen linjastosuunnitelma vuodelle 2024 julkaistaan joulukuussa – luonnoksia kommentoitu innokkaasti

maanantaina 05. joulukuu 2022 klo 12.46

Nyssen läntinen linjastosuunnittelu vuodelle 2024 käynnistyi viime keväänä. Kyseessä on joukkoliikenteen kehitystyö ratikan liikennöinnin käynnistyessä Lentävänniemeen vuoden 2025 alkupuolella. Ratikkaliikenteen käynnistyessä myös läntisten bussilinjojen palvelu uusitaan vastaamaan alueille määritettyä palvelutasoa.

Linjastosuunnitelma vuodelle 2024 julkaistaan joulukuussa, ja suunnitelmasta kerätään asukkaiden kommentteja. Joukkoliikennelautakunnan päätöksentekoon läntinen linjastosuunnitelma viedään ensi helmikuussa.

Tuhannet palautteet käyty läpi huolellisesti

Suunnittelussa on pyritty osallistamaan aktiivisesti eri käyttäjäryhmiä ja takaamaan kaikille mahdollisuus niin positiivisen kuin negatiivisen palautteen jättämiseen linjastoluonnoksista. Linjastoluonnoksen ensimmäinen versio julkaistiin kesäkuussa, ja palautteita tähän tuli yli 800.

Palautteet käytiin läpi huolellisesti, ja ne otettiin huomioon syyskuussa julkaistussa toisessa linjastoluonnoksessa, johon on nyt saatu jo yli 1 100 palautetta. Merkittävä osa palautteista on tullut suoraan suunnittelijalle, mutta aktiivista keskustelua on käyty myös julkisella kommentointipalstalla.

Nysseltä on pyritty myös vastaamaan saatuihin kysymyksiin tai usein esille nousseisiin palautteisiin. Sähköisten palautekanavien lisäksi palautetta kerättiin myös syys-lokakuussa järjestetyissä asukasilloissa Ylöjärvellä (26.9.), Tesomalla (4.10.) sekä Lielahdessa (5.10.). Kiitämme kaikkia palautteenantajia ja aktiivisesti suunnitteluun osallistuneita asukkaita ja joukkoliikenteen käyttäjiä.

Palautteissa niin kritiikkiä kuin kiitostakin

Raitiotien vaikutusalueen palautteissa korostuivat Siivikkalan, Reuharinniemen, Niemen, Ryydynpohjan ja Lintulammen suunnitellut liityntäliikennöintimallit sekä muut kulkuyhteydet ratikkapysäkille. Osalla alueista tukeudutaan jatkossa bussilla toteutettavaan liityntäliikenteeseen, muihin kestäviin kulkumuotoihin tai muilla tavoin toteutettaviin liityntäliikenneyhteyksiin.

Raitiotien linjauksen myötä Lentävänniemen alueelta on merkittävän matkustajakysynnän vuoksi jätetty ensimmäisessä luonnoksessa bussilinja Lielahden palveluihin. Linja toimii myös osalla alueista liityntäliikenteenä ratikalle esimerkiksi Lielahdenkadun ja Pohtolankadun risteyksen tuntumassa olevan alueen kohdalla. Palautteissa kysyttiin, voisiko linja ajaa Lielahdenkatua ja voisiko päätepysäkki olla Lentävänniemen nykyisen päätepysäkin sijaan Reuharinniemessä.

Kiitoksia saimme linjan 38 palauttamisesta linjastoon, mutta moni palautteenantaja oli tyytymätön linjan osoitettuun päätepysäkkiin Lielahden koululla.

Eniten palautetta saatiin Kalkun nykyisen päätepysäkin poistamisesta. Moni palautteenantaja koki, että jo nykyisellään pysäkkimatka Nokian puolelta Kalkun päätepysäkille on pitkä ja linjan uusi reititys lisää kävelymatkaa. Palautteiden pohjalta on tarkkaan arvioitu linjastosuunnitelmaan osoitettua ratkaisua.

Palautetta Länsi-Tampereelta on saatu myös Raholasta ja Villilästä, Korvenkadulta, Ikurista ja Haukiluomasta sekä Lamminpään ja Tohlopin alueilta. Raholan osalta palautteet ovat olleet positiivisia etenkin linjan 7 ratkaisun osalta, kun linjalla mahdollistettaisiin tiheällä vuorotarjonnalla ja laajoilla liikennöintiajoilla yhteys niin Tesomalle kuin keskustaan. Samanlaista positiivista palautetta saatiin myös Villilästä.

Raholassa Korvenkadulla ensimmäisessä luonnoksessa ei osoitettu enää omaa erillistä linjaa Korvenkadulle, vaan yhteys alueelta Tampereen keskustaan toteutui Nokiantien kautta, jolloin koko Nokiantien tiiviisti asutulle alueelle saataisiin muodostettua tiheä ja tasainen vuorotarjonta sekä mahdollistaa koko alueelle runkotasoinen yhteys Tampereen keskustaan. Moni palautteenantaja korosti, etteivät kaikki alueella asuvat joukkoliikenteen käyttäjät pysty kulkemaan Nokiantien varteen, eikä korvaava vaihtoehto voi olla pelkkä palveluliikenne.  

Ikurin ja Haukiluoman osalta saimme kiitosta uuden linjan 13 linjauksesta, jonka myötä vuorotarjonta parantuu merkittävästi ja yhteys Tesomalle ja Lielahteen säilyy. Moni palautteenantaja näki myös hyvänä ratkaisuna, että linjaa liikennöidään Tesoman kautta keskustaan ja linjan päätepysäkki siirtyy Lielahteen.

Lamminpään ja Tohlopin osalta palautteissa korostuivat etenkin liikennöintiajat sekä suunniteltu vuorotarjonta. Moni palautteenantaja koki, ettei puolen tunnin välein liikennöivä bussi ole riittävä palvelu alueelle.

Palautteissa kiiteltiin uudesta poikittaisyhteydestä Lielahdesta Tesoman ja Kalkun kehätien kautta Pitkäniemeen ja edelleen Pirkkalaan lentoasemalle saakka. Monessa palautteessa todettiin, että uusi poikittaisyhteys parantaa työmatkayhteyttä ja mahdollistaa joukkoliikenteen käytön uudella tavalla.

Ylöjärvellä huolta liityntäliikenteestä ja Soppeentien palvelusta

Ylöjärven osalta palautteissa korostui Soppeentien joukkoliikennepalvelun puuttuminen, Asuntilan suunniteltu liityntäliikenne ja Metsäkylän asuinalueen yhteydet nykyisille pysäkeille. Asuntilasta tulleissa palautteissa esitettiin huoli nuorten kulkemisesta Tampereelle toisen asteen oppilaitoksiin, erityisesti mikäli matka sisältäisi jatkossa vaihdon. Palautteenantajat kokivat, että vuorotarjonnan kasvattamisella ei saavuteta merkittävää etua kulkemiseen.

Metsäkylän osalta kiitosta sai linjareitin siirtäminen pois Vihattulasta ja nopean yhteyden varmistaminen Tampereelle. Palautteissa korostui myös pysäkkimatka Vanhalle Vaasantielle Metsäkylän pohjoisalueilta.

Taustatietoa

Läntinen linjasto 2024 -suunnitelma: linjastoluonnokset ja suunnitteluperiaatteet ›
Yhteenveto ensimmäisen linjastoluonnoksen palautteista ›