Sisältö


1. Yleistä

Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Tampereen seudun joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan ja Tieto Finland Oy:n ylläpitämään NellaPro etuusovellukseen (jäljempänä Palvelu). Näitä ehtoja sovelletaan kaikkeen Palvelun kautta tarjolla olevan sisällön ja aineistojen käyttämiseen, jollei joltain osin ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu. Palvelua käyttävän yrityksen tai yhteisön (jäljempänä Käyttäjä) on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi, voidakseen käyttää Palvelua. Palvelu on toteutettu suomen kielellä eikä palvelua saa käyttää Suomen ulkopuolella.


2. Palvelun kuvaus

Palvelu tarkoittaa näissä käyttöehdoissa Tampereen seudun joukkoliikenteen yritys- tai yhteisöasiakkaille toteutettua verkkopalvelua, jossa nämä voivat hallinnoida ja ylläpitää henkilökunnalleen tai muulle asiakasryhmälleen tarjoamaansa etuuslippuvalikoimaa, lipun hinnan yritykseltä tai yhteisöltä laskutettavaa osuutta sekä lippujen osto-oikeuden omaavien henkilöiden rekisteriä. Etuuslipulla tarkoitetaan Tampereen seudun joukkoliikenteen lippuvalikoiman lippua, jonka yritys tai yhteisö maksaa kokonaan tai osittain osto-oikeuden omaavalle henkilölle. Tampereen seudun joukkoliikenne laskuttaa yritystä tai yhteisöä tehtyjen ostojen perusteella kerran kuukaudessa.


3. Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen

Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Käyttäjä liittyy Palveluun rekisteröitymällä käyttäjäksi siihen liittyvillä verkkosivuilla ja hyväksymällä siellä nämä Palvelun käyttöehdot itseään sitoviksi. Palveluntarjoaja voi lisäksi edellyttää Käyttäjältä tiettyjen tietojen antamista rekisteröitymisen yhteydessä. Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjä valitsee itselleen Palvelun käytön edellyttämän käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä kirjaa palveluun sähköpostiosoitteensa. Tiedot tallennetaan Nella Nettilatauspalvelun käyttäjärekisteriin. Palvelun käytölle ei ole määritetty ikärajoja.


4. Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Käyttäjää koskevia rekisteröintitietoja. Käyttäjärekisterin tietosuojaseloste on nähtävillä Palveluntarjoajan verkkosivuilla sekä asiakaspalvelussa.


5. Palveluun liittyvät maksut ja laskutusehdot

Palvelun käyttö on Käyttäjälle maksutonta. Etuuslippujen laskutusta koskevat huomautukset on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Laskun viivästyskorko on kulloinkin voimassaolevan korkolain mukainen.

6. Palvelun sisältö

Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että Palvelu on mahdollisimman korkeatasoinen. Palveluntarjoaja vastaa Palvelun sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta. Palveluntarjoaja kehittää Palvelua ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina.


7. Sähköinen mainonta

Rekisteröinnin yhteydessä Käyttäjä voi antaa luvan lähettää hänelle sähköistä mainontaa. Mikäli Käyttäjä ei anna lupaa sähköiseen mainontaan, sitä ei osoitteeseen lähetetä.


8. Palvelun ylläpito, käytettävyys ja virhetilanteet

Palveluntarjoaja tekee parhaansa, että Palvelun toiminta olisi virheetöntä ja keskeytymätöntä. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi tai mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Palvelukatkoksista ilmoitetaan etukäteen Palveluntarjoajan verkkosivuilla sekä asiakaspalvelussa mikäli se on mahdollista. Katkokset pyritään ajoittamaan niin, ettei niistä aiheudu Käyttäjälle kohtuutonta haittaa.

Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä, jotka johtuvat kolmannen osapuolen tarjoamien tietoliikenneyhteyksien tai muiden tietoliikenteeseen liittyvien palveluiden keskeytyksestä tai näissä palveluissa olevista virheistä. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa virheistä, jotka johtuvat siitä, että Käyttäjä käyttää Palvelua ohjeiden tai määräysten vastaisesti tai jotka ovat muuten Käyttäjän aiheuttamia.


9. Oikeudet Palvelun sisältöön

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeuden suojaamia. Palvelun omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat Palveluntarjoajalla tai yrityksellä, jolta se palveluita hankkii. Käyttäjälle ei siirretä mitään Palveluun liittyviä oikeuksia. Käyttäjä saa ainoastaan ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Palvelua sen käyttöohjeiden sekä –ehtojen mukaisesti.


10. Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttöoikeuden sisältö määräytyy tässä käyttöehtodokumentissa, joka Käyttäjän on hyväksyttävä itseään sitovaksi voidakseen käyttää Palvelua. Käyttäjän tulee tutustua Palvelun käyttöohjeisiin ja toimia niiden edellyttämällä tavalla.

Käyttäjä saa käyttää Palvelua vain yksityiseen ei-kaupalliseen tarkoitukseen tai muissa lain nimenomaisesti sallimissa tapauksissa. Lainattaessa Palvelun sisältöä lain niin salliessa, on Käyttäjä velvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään tässä dokumentissa kuvattujen käyttöehtojen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.


11. Käyttäjätunnus ja salasana

Käyttäjätunnus ja salasana ovat yritys- tai yhteisökohtaisia. Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Käyttäjä vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Käyttäjän käyttäjätunnus tai salasana sekä muut Palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut hyväksyttävät syyt sitä edellyttävät. Palveluntarjoaja ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.


12. Asiakas- ja rekisteritiedot

Käyttäjän tulee antaa Palvelussa Palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset tiedot. Palveluntarjoajalla on oikeus käsitellä Käyttäjän tietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti sekä rekisteriselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin. Käyttäjän tiedot ja Käyttäjän Palveluun syöttämät tiedot tallennetaan Palveluntarjoajan rekisteriin. Käyttäjä on velvollinen pitämään sopimukseen liittyvät tiedot sekä hallinnoimansa ja ylläpitämänsä etuuslippu- ja henkilötiedot ajan tasalla. Käyttäjä vastaa oikeudestaan luovuttaa tietoja edelleen.

Palveluntarjoaja ei luovuta Käyttäjän tietoja eikä Käyttäjän hallinnoimia tietoja ulkopuolisille tahoille ilman asianomaiselta erikseen pyydettyä lupaa. Käyttäjällä on lainmukainen oikeus kieltää asiakastietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten.


13. Tietoturva

Palvelu on suojattu käyttämällä SSL-protokollaa. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Palveluntarjoaja säilyttää kaikki Käyttäjää koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Palveluntarjoaja järjestää Palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.


14. Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa Palvelulle tai muille verkon käyttäjille.


15. Vahingonkorvausvastuu

Palveluntarjoaja vastaa Käyttäjälle ainoastaan niistä välittömistä vahingoista, joita se on tuottamuksellisesti aiheuttanut sopimusta rikkomalla. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen suorittamaan vahingonkorvausta eikä muita välillisiä tai välittömiä korvauksia tai hyvityksiä, jotka johtuvat kappaleessa 8 mainituista häiriöistä tai virheistä.


16. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Palveluntarjoajan Palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Palveluntarjoaja ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palveluntarjoajan verkkosivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.


17. Käyttöehtojen muuttaminen

Palveluntarjoaja on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja ilmoitettuaan muutoksista Palveluntarjoajan verkkosivuilla hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.


18. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Sopimus tulee Käyttäjän osalta voimaan, kun Käyttäjä on hyväksynyt sopimuksen ehdot merkitsemällä käyttöehdot hyväksytyiksi, antanut palveluntarjoajalle palvelun avauksessa tarvittavat rekisteröintitiedot sekä rekisteröitynyt Palvelun Käyttäjäksi tai kun Käyttäjä on hyväksynyt sopimuksen ehdot muulla palveluntarjoajan erikseen hyväksymällä tavalla. Käyttäjä on rekisteröitynyt Käyttäjäksi, kun Palveluntarjoaja on hyväksynyt rekisteröitymisen ja myöntänyt Käyttäjälle käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjällä on oikeus purkaa sopimus Palvelun käytöstä milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Palveluntarjoajalle. Käyttäjä voi poistaa käyttäjätunnuksen Palvelussa.

Sopimus tulee Palveluntarjoajan osalta voimaan, kun Palveluntarjoaja on hyväksynyt Käyttäjän rekisteröitymisen. Palveluntarjoajalla on seuraavissa tapauksissa oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi:

  • jos Käyttäjä on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti käyttöehtojen vastaisesti tai jos Käyttäjä on toiminut muuten käyttöehtojen vastaisesti eikä ole välittömästi asiasta tiedon saatuaan korjannut toimintaansa.
  • jos Käyttäjä on tahallisesti antanut virheellisiä tietoja.

19. Velvoitteiden siirto

Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman toisen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus siirtää sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet sille organisaatiolle, jolle liiketoiminta siirtyy.


20. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun, Palvelukohtaisiin ehtoihin sekä Palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.


21. Yhteystiedot

Palvelutarjoajan yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta nysse.fi